Промоция „EveryDay с подарък цветни чаши за вода“

Официални правила

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „EveryDay с подарък цветни чаши за вода, наричана по-нататък Промоцията  се организира и провежда от „Интерфудс България ” ЕАД, София, ул. „ Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 01 Май 2016 г. и е валидна  до изчерпване на количествата на наградите или продуктите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички продукти с марка EveryDay  са както следва:

EVERYDAY SENS.MINI ДАМ.ПРЕВРЪЗ.10БР

EVERYDAY FRESH MINI ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY HYPERDRY NORMAL ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY SUPER ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY MAXINIGHT ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY EXTRA LONG ДП10БР

EVERYDAY HYPERDRY NORMAL ДП 18БР

EVERYDAY HYPERDRY SUPER ДП 18БР

EVERYDAY HYPERDRY MAXINIGHT ДП 18БР

EVERYDAY FRESH NORMAL ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY FRESH SUPER ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY FRESH MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENSFR.NORMAL ДАМ.ПРЕВ.10БР

EVERYDAY SENSFR.SUPER ДАМ.ПРЕВ.10БР

EVRYDAY SENSFR.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР10БР

EVERYDAY FRESH NORMAL ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY FRESH SUPER ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY FRESH MAXNIG.ДАМ.ПРЕВ.18БР

EVERYDAY SENS.NORMAL ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.SUPER ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.NORMAL ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY SENS.SUPER ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY SENS.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖДН.ПРЕВ.40+20БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖЕДH.ПРЕВР.30БР

EVERYDAY ALL COTTON ЕЖЕД.ПРЕВР.30БР

EVERYDAY COTTON FRESH ЕЖЕД.ПРЕВ.30БР

EVERYDAY FRESH ЕЖЕДН.ПРЕВРЪЗКИ 20БР

EVERYDAY ALL COTTON ЕЖЕД.ПРЕВР.20БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖЕДН.ПРЕВР.20БР

EVERYDAY COT.FRESH ЕЖЕДН.ПРЕВР.20БР

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Комплект от 2 чаши за вода – в два различни цвята,общо 10 000 комплекта, всеки по два броя чаши.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За закупени продукти на EveryDay:

EVERYDAY SENS.MINI ДАМ.ПРЕВРЪЗ.10БР

EVERYDAY FRESH MINI ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY HYPERDRY NORMAL ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY SUPER ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY MAXINIGHT ДП 10БР

EVERYDAY HYPERDRY EXTRA LONG ДП10БР

EVERYDAY HYPERDRY NORMAL ДП 18БР

EVERYDAY HYPERDRY SUPER ДП 18БР

EVERYDAY HYPERDRY MAXINIGHT ДП 18БР

EVERYDAY FRESH NORMAL ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY FRESH SUPER ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY FRESH MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENSFR.NORMAL ДАМ.ПРЕВ.10БР

EVERYDAY SENSFR.SUPER ДАМ.ПРЕВ.10БР

EVRYDAY SENSFR.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР10БР

EVERYDAY FRESH NORMAL ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY FRESH SUPER ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY FRESH MAXNIG.ДАМ.ПРЕВ.18БР

EVERYDAY SENS.NORMAL ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.SUPER ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.10БР

EVERYDAY SENS.NORMAL ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY SENS.SUPER ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY SENS.MAXNIG.ДАМ.ПРЕВР.18БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖДН.ПРЕВ.40+20БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖЕДH.ПРЕВР.30БР

EVERYDAY ALL COTTON ЕЖЕД.ПРЕВР.30БР

EVERYDAY COTTON FRESH ЕЖЕД.ПРЕВ.30БР

EVERYDAY FRESH ЕЖЕДН.ПРЕВРЪЗКИ 20БР

EVERYDAY ALL COTTON ЕЖЕД.ПРЕВР.20БР

EVERYDAY EXTRA DRY ЕЖЕДН.ПРЕВР.20БР

EVERYDAY COT.FRESH ЕЖЕДН.ПРЕВР.20БР

на стойност над 5 лв., в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. Скреч картата може да се получи на каса, чрез показване на касов бон на бюро „Информация“ или от промотьори в същия търговски обект. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – комплект от 2 бр. цветни чаши за вода.
  2. При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.