Official rules

Промоция „Бебешки пелени BabyLino с подарък бебешка чанта“

Официални правила

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Бебешки пелени BabyLino с подарък бебешка чанта, наричана по-нататък Промоцията  се организира и провежда от „Интерфудс България ” ЕАД, София, ул. „ Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда във всички магазини на търговската верига Кауфланд на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 29 август 2016 г. и е валидна  до 4  септември 2016 или изчерпване на количествата на наградите или скреч картите  в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички продукти с марка BabyLino  са както следва:

BABYLINO No.2 26 pcs

BABYLINO No.3, 22 pcs

BABYLINO No.4, 20 pcs

BABYLINO No.5  18 pcs

BABYLINO No.4 – Economy 50 pcs

BABYLINO No.4+ Economy 46 pcs

BABYLINO No.5 – Economy 44 pcs

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Бебешка чанта, брандирана с BabyLino в избор от четири цвята, общо 3300 бройки.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За закупени продукти на BabyLino:

BABYLINO No.2 26 pcs

BABYLINO No.3, 22 pcs

BABYLINO No.4, 20 pcs

BABYLINO No.5  18 pcs

BABYLINO No.4 – Economy 50 pcs

BABYLINO No.4+ Economy 46 pcs

BABYLINO No.5 – Economy 44 pcs

на стойност над 11 лв., в участващите обекти, потребителят получава скреч карта  от бюро „Информация“  на същия търговския обект. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – 1 бр. бебешка чанта BabyLino.
  2. При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

 

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.