Official rules

Промоция Лятото е по-сладко с Caprice

 

 

Официални правила

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията  Лятото е по-сладко с Caprice, наричана по-нататък Промоцията  се организира и провежда от „Интерфудс България ” ЕАД, София, ул. „ Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 18 юли 2016 г. и е валидна до изчерпване на количествата на наградите или продуктите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички продукти с марка Caprice както следва:

CAPRICE MINI ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 115Г

CAPRICE ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 250Г

CAPRICE ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 400Г

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

CAPRICE MINI ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 115Г, ощо 1000 броя

ХЛАДИЛНА ЧАНТА, ОБЩО 120 БРОЯ

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За закупени продукти на с марка Caprice:

CAPRICE MINI ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 115Г

CAPRICE ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 250Г

CAPRICE ПУРИЧКИ С ШОКОЛАД 400Г

 

на стойност над 5 лв., в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. Скреч картата може да се получи на каса.. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели хладилна чанта“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – хладилна чанта 1 бр.
  2. „Ти спечели пурички Caprice 115g“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – пурички Caprice 115g 1 бр.
  3.  При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

 

  1. Подаръците се получават от обекта, в който е закупена стоката и получена скрея картата.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.