Official rules

Промоция „Продукти с марка BabyLino с подарък детска раничка“

 

Официални правила

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Продукти с марка BabyLino с подарък детска раничка“, наричана по-нататък Промоцията  се организира и провежда от „Интерфудс България ” ЕАД, София, ул. „ Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда във избрани магазини на  територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 20 октомври 2017 г. и е валидна  до изчерпване на количествата на наградите или скреч картите  в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички продукти с марка BabyLino както следва:

BABYLINO SENS. Б.КЪРПИ 54БР С АРНИКА&ЛАЙКА

BABYLINO SENS. Б.КЪРПИ 54БР АЛОЕ&БЕЗАРОМАТ

BABYLINO N3/56БР БЕБ.П-НИ VALUE 4-9КГ

BABYLINO N4/50БР БЕБ.П-НИ VALUE 7-18КГ

BABYLINO N4+/46БР БЕБ.П-НИ VALUE 9-20КГ

BABYLINO N5/44БР БЕБ.П-НИ VALUE 11-25КГ

BABYLINO N6/40БР БЕБ.П-НИ VALUE 15-30КГ

BABYLINO N2/50БР БЕБ.П-НИ VALUE 2-6КГ

BABYLINO N1/28БР БЕБ.ПЕЛEНИ 2-5КГ

BABYLINO N2/26БР БЕБ.ПЕЛЕНИ 3-6КГ

BABYLINO 3 БЕБ.ПЕЛЕНИ 22БР. 4-9КГ

BABYLINO 4 БЕБ.ПЕЛЕНИ 20БР. 7-18КГ

BABYLINO 4+ БЕБ.ПЕЛЕНИ 19БР. 9-20КГ

BABYLINO 5 БЕБ.ПЕЛЕНИ 18БР. 11-25КГ

BABYLINO1 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 12БР,2/5КГ

BABYLINO2 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 10БР,3/6КГ

BABYLINO3 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 10БР,4/9КГ

BABYLINO4 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 8БР,7/18КГ

ГАЩИЧКИ BABYLINO N6/15БР 16+КГ/GIRL

ГАЩИЧКИ BABYLINO N6/15БР 16+КГ/BOY

ГАЩИЧКИ BABYLINO N5/18БР 12-18КГ/GIRL

ГАЩИЧКИ BABYLINO N5/18БР 12-18КГ/BOY

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Брандирана детска раничка,  в  двадесет различни модела, общо 300 бройки.

 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

За закупени продукти на BabyLino:

BABYLINO SENS. Б.КЪРПИ 54БР С АРНИКА&ЛАЙКА

BABYLINO SENS. Б.КЪРПИ 54БР АЛОЕ&БЕЗАРОМАТ

BABYLINO N3/56БР БЕБ.П-НИ VALUE 4-9КГ

BABYLINO N4/50БР БЕБ.П-НИ VALUE 7-18КГ

BABYLINO N4+/46БР БЕБ.П-НИ VALUE 9-20КГ

BABYLINO N5/44БР БЕБ.П-НИ VALUE 11-25КГ

BABYLINO N6/40БР БЕБ.П-НИ VALUE 15-30КГ

BABYLINO N2/50БР БЕБ.П-НИ VALUE 2-6КГ

BABYLINO N1/28БР БЕБ.ПЕЛEНИ 2-5КГ

BABYLINO N2/26БР БЕБ.ПЕЛЕНИ 3-6КГ

BABYLINO 3 БЕБ.ПЕЛЕНИ 22БР. 4-9КГ

BABYLINO 4 БЕБ.ПЕЛЕНИ 20БР. 7-18КГ

BABYLINO 4+ БЕБ.ПЕЛЕНИ 19БР. 9-20КГ

BABYLINO 5 БЕБ.ПЕЛЕНИ 18БР. 11-25КГ

BABYLINO1 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 12БР,2/5КГ

BABYLINO2 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 10БР,3/6КГ

BABYLINO3 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 10БР,4/9КГ

BABYLINO4 MINI,БЕБ.ПЕЛЕНИ 8БР,7/18КГ

ГАЩИЧКИ BABYLINO N6/15БР 16+КГ/GIRL

ГАЩИЧКИ BABYLINO N6/15БР 16+КГ/BOY

ГАЩИЧКИ BABYLINO N5/18БР 12-18КГ/GIRL

ГАЩИЧКИ BABYLINO N5/18БР 12-18КГ/BOY

 

 

на стойност над 25 лв., в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на касата на същия търговския обект. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – 1 бр. бебешка чанта BabyLino.
  2. При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.
  3. Подаръците се получават от обекта, в който е закупена стоката и е получена скреч картата, срещу представена касова бележка за закупената стока и печеливша скреч карта. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка.
  4. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на продукт/и Babylino.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторa на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.