Official rules

Промоция „Chupa Chups Angry Birds с подарък брандиран несесер“

 

Официални правила

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Chupa Chups Angry Birds с подарък брандиран несесер“, наричана по-нататък Промоцията се организира и провежда от „Интерфудс България” ЕАД, София,

ул.„Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

 

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

 

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 24 Септември 2019 г. и е валидна до изчерпване на количествата на наградите или скреч картите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички БЛИЗАЛКИ с марка Chupa Chups Angry Birds, както следва:

CHUPA CHUPS ANGRY BIRDS SURPRISE

CHUPA CHUPS ANGRY BIRDS FUN PEN

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Chupa Chups Angry Birds брандиран несесер, общо 3000 броя.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на близалки Chupa Chups Angry Birds на стойност 2,99 лева с ДДС в участващите обекти, клиента получава скреч карта, на място от същия търговския обект в момента на покупката. Скреч картата може да се получи на каса, на бюро „Информация“ или от промоуътъри в същия търговски обект чрез показване на касов бон. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – 1 бр. Chupa Chups Angry Birds брандиран несесер.

 

  1. При надпис „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.