Официални правила

Промоция „Chupa Chups с подарък брандирано USB  флаш памет 16GB“

 

Официални правила

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Chupa Chups с подарък брандирано USB  флаш памет 16GB“, наричана по-нататък Промоцията се организира и провежда от „Интерфудс България” ЕАД, София,

ул.„Христофор Колумб“ № 57, ЕИК: 175 114 245 наричано по-нататък Организатор.

 

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.interfoodsbg.com  за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.interfoodsbg.com.

 

2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията започва на 01 Юли 2019 г. и е валидна до изчерпване на количествата на наградите или скреч картите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.

5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички БЛИЗАЛКИ с марка Chupa Chups, както следва:

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА BEST OF 12 ГРАМА

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА CRAZY DIPS ЯГОДА

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА CRAZY DIPS КОЛА

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА XXL

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА XXL 4D

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА SURPRISE С ИГРАЧКА

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА SKULL

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА SKULL ПЛИК 7БР

CHUPA CHUPS БЛИЗАЛКА MELODY POPS ЯГОДА

 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Брандирано USB флаш памет 16GB в два различни цвята (червен и жълт) общо 1197 броя. Цветът на USB флаш паметта 16GB ще се дава на случаен принцип.

7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на близалки Chupa Chups на стойност 1,99 лева с ДДС в участващите обекти, клиента получава скреч карта, на място от същия търговския обект в момента на покупката. Скреч картата може да се получи на каса, на бюро „Информация“ или от промоуътъри в същия търговски обект чрез показване на касов бон. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

  1. „Ти спечели“ –  означава, че клиентът има право да вземе своя подарък – 1 бр. Брандирано USB флаш памет 16GB

 

  1. При надпис  „Опитай пак“, клиентът не получава подарък.

 

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

10. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

11. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, то той се решава от компетентния съд и съгласно българското законодателство.